Zasady programu


Celem programu „Solidny Partner” jest podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz upowszechnianie zasad rzetelności i odpowiedzialności, jako istotnych wartości w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmacnianie zaufania i pozytywnych relacji pomiędzy partnerami społecznymi, m.in. poprzez realizację projektów upowszechniających dobre przykłady rzetelnej i efektywnej współpracy. Przykładem tego typu działań jest projekt „Solidny partner w środowisku lokalnym„, realizowany przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, administracją samorządową i rządową oraz związkami samorządowymi (w szczególności z wieloletnim, stałym partnerem programu – Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski). Projekt jest integralną częścią programu „Solidny Partner”, zainicjowanego w 1995 r., który otrzymał w 2001 r. patronat honorowy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Narodowego Banku Polskiego.

W ramach projektu są nagradzane oraz upowszechniane dobre i godne naśladowania praktyki samorządów oraz organizacji i jednostek samorządowych, mające na celu zrównoważony rozwój miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, biznesem i nauką. Wyróżniane są również inne podmioty podejmujące i wspierające inicjatywy promujące takie działania.

Jak wskazuje wiele badań, brak zaufania stanowi istotną barierę, zarówno w biznesie, jak i dla bardziej efektywnych, niż dotąd, form współpracy pomiędzy biznesem, nauką i administracją, co jest szczególnie ważne dla właściwego wykorzystania środków unijnych i in. w perspektywie do 2020 i ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu roli innowacji (będących jednym z priorytetów długookresowej strategii rozwoju kraju) w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Jednym z głównych celów programu jest także zapewnienie korzystnych możliwości rozwoju firmy dla rzetelnych przedsiębiorców, działających zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

 

Środkami do jego osiągnięcia są m.in.:Certyfikat Diamentowy | Solidny Partner

 • wzmacnianie wizerunku i marki firm 
 • wzajemna współpraca firm oferujących usługi i produkty wysokiej jakości
 • stała promocja przedsiębiorstw w kraju i za granicą
 • stwarzanie możliwości pozyskiwania nowych klientów  
 • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • wspieranie bezpieczeństwa w biznesie
 • wyróżnianie firm (m.in. poprzez prestiżowe certyfikaty) cechujących się profesjonalizmem
  w działalności, dbałością o klienta oraz o komunikację w Internecie

Weryfikacja uczestników Klubu Rzetelnego Biznesu „Solidny Partner” jest prowadzona w oparciu o składane przez nich ankiety, zawierające zbiór informacji ocenianych w systemie punktowym, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie programu (pozytywnie są oceniani uczestnicy, którzy otrzymali min. 300 na 400 możliwych punktów).

 

Badane są m.in. następujące zagadnienia i relacje:

 • ocena firmy jako pracodawcy i partnera w biznesie
  (warunki pracy, jakość oferty firmy, współpraca 
  z kontrahentami i kontakty z klientami, a także dbałość o komunikację w Internecie)
 • rzetelność w prowadzeniu działalności gospodarczej
 • systemy zarządzania funkcjonujące w firmie oraz podejmowane przez nią działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu

 

W celu sprawdzenia prawidłowości oraz rzetelności informacji i oświadczeń zawartych w ankietach, Komisja Weryfikacyjna oceniająca firmy może zasięgać informacji z różnych dostępnych źródeł. Informacje o uczestnikach i laureatach programu są również upowszechniane w Internecie i w mediach, co ma na celu zarówno promocję, jak i publiczną weryfikację firm, które otrzymały certyfikaty.

Uczestnikami Klubu mogą być wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą, bez względu na formę własności i strukturę organizacyjną, zarejestrowane i funkcjonujące w Polsce minimum rok (lub mogące się wykazać w tym okresie działania udokumentowanym następstwem prawnym innej osoby fizycznej lub prawnej bądź kontynuacją działalności w zmienionej formie prawnej).

Członkowie Klubu Rzetelnego Biznesu „Solidny Partner” otrzymują m.in. prestiżowe certyfikaty i uprawnienie dla firmy do posługiwania się w działaniach marketingowych znakiem Klubu (na podstawie decyzji Komisji Weryfikacyjnej, niezależnej od Biura Licencyjnego, prowadzonego przez Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego – inicjatora programu). Po zakończeniu okresu weryfikacji w Klubie firma może posługiwać się logo „Solidny Partner” z oznaczeniem roku/lat, w którym weryfikacja była przeprowadzana, a także uczestniczyć w systemie współpracy poleconych firm promując swoje produkty i usługi.

Korzyści

Sprawdź pozostałe korzyści!

 

Partnerem strategicznym programu są m.in. Międzynarodowe Targi Poznańskie

Patronat honorowy nad programem w 2001 roku objęło Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Prowadzone przez nas działania zyskały m.in. poparcie Stałego Przedstawiciela ONZ w Polsce – Marc’a Destanne de Bernis oraz Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – prof. Jerzego Buzka.

 

Prezes NBP (2001-2007), prof. Leszek Balcerowicz | Solidny Partner          Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (1999-2005), Bruno Dethomas | Solidny Partner