Celem programu „Solidny Partner” jest podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz upowszechnianie zasad rzetelności i odpowiedzialności, jako istotnych wartości w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmacnianie zaufania i pozytywnych relacji pomiędzy biznesem, nauką i administracją, m.in. poprzez realizację projektów upowszechniających dobre przykłady rzetelnej i efektywnej współpracy. Przykładem tego typu działań jest projekt „Solidny partner w środowisku lokalnym”, realizowany w ramach programu, przy współpracy z administracją samorządową i rządową oraz związkami samorządowymi.

W ramach projektu są nagradzane oraz upowszechniane dobre i godne naśladowania praktyki samorządów oraz organizacji i jednostek samorządowych, mające na celu zrównoważony rozwój miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, biznesem i nauką. Wyróżniane są również inne podmioty podejmujące i wspierające inicjatywy promujące takie działania.

Jednym z głównych celów programu jest także zapewnienie korzystnych możliwości rozwoju firmy dla rzetelnych przedsiębiorców działających zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jak wskazuje wiele badań, brak zaufania stanowi istotną barierę, zarówno w biznesie, jak i dla bardziej efektywnych, niż dotąd, form współpracy pomiędzy biznesem, nauką i administracją, co jest szczególnie ważne dla właściwego wykorzystania środków unijnych i in. w perspektywie do 2020 i ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu roli innowacji (będących jednym z priorytetów długookresowej strategii rozwoju kraju) w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki.

 

20-lecie programu „Solidny Partner”

W dniu 27.10.2015 r., podczas uroczystości otwarcia Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM”, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie (wieloletniego, strategicznego partnera programu „Solidny Partner”) pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska, zostały wręczone dyplomy programu nagradzające dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności zarówno w praktyce firm (zaangażowanych w sprawy środowiska społecznego i dbających o środowisko naturalne), jak i wyróżniające się inicjatywy i dobre praktyki samorządów oraz organizacji o charakterze samorządowym, mające na celu zrównoważony rozwój miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, biznesem i nauką. Wyróżnione zostały również inne podmioty podejmujące i wspierające inicjatywy promujące takie działania.

Uroczystość otwarcia była transmitowana w Internecie poprzez system platformy Web City, na której równolegle do „POL-ECO-SYSTEM” (27-30.10.2015) zostały zorganizowane również „Targi Dobrych Praktyk” (gdzie były prezentowane działania podejmowane przez firmy i samorządy w środowisku lokalnym) oraz konferencja p.n.: „Jak pozyskiwać fundusze na inteligentny i zrównoważony rozwój w perspektywie 2014-2020?”, upowszechniająca wiedzę o dostępności funduszy (w szczególności unijnych), sposobach ich pozyskiwania oraz praktycznych zasadach realizacji projektów.

Przedstawione wydarzenia były dostępne poprzez sieć Internet za pośrednictwem dowolnej przeglądarki, co zapewniło wszystkim zainteresowanym możliwość udziału w nich, a zwiedzającym targi na Web City i uczestnikom konferencji również możliwość interaktywnego kontaktu audio/wideo w czasie rzeczywistym z wystawcami obecnymi na „Targach Dobrych Praktyk”, a także aktywnego udziału w konferencji (więcej informacji).

MTP - Kongres Samorządów GMINA 2014 - nagrody Solidny Partner

W latach ubiegłych podobna uroczystość (związana z 15-leciem Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu) miała miejsce w czasie sesji plenarnej III Kongresu Samorządów GMINA 2014, który patronatem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski w ramach obchodów „25 lat Wolności”, zorganizowanego przez Międzynarodowe Targi Poznańskie i dziennik „Rzeczpospolita” w dniu 15.10.2014 r.. Prezes zarządu MTP i przedstawiciele Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu wręczyli wówczas nagrody specjalne i certyfikaty laureatom programu „Solidny Partner”, działającym zgodnie z zasadami rzetelności i społecznej odpowiedzialności biznesu (więcej informacji).

Program „Solidny Partner” został zainicjowany w 1995 r. w Wielkopolsce przez firmę Centrum Promocji Przedsiębiorczości i Informacji Regionalnej w Poznaniu (obecnie Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego). Był wówczas jedynym w Polsce programem certyfikującym i promującym rzetelne firmy oraz etykę działania w biznesie. Tradycja solidnej pracy, a także obserwacja nieprawidłowości życia gospodarczego były źródłem inspiracji dla powstania inicjatywy. W dotychczas zrealizowanych wersjach programu nagrodzono ponad 1100 laureatów z całego kraju, wśród których znalazło się wiele firm o wysokiej pozycji na rynku.

W 1999 r. inicjatorzy programu, przedstawiciele firm-laureatów oraz instytucji otoczenia biznesu (w gronie założycieli były m.in. Międzynarodowe Targi Poznańskie) utworzyli Stowarzyszenie Rzetelnego Biznesu, które wspólnie z Centrum Edukacji i Doradztwa Europejskiego (do końca 2004 r. funkcjonowało pod nazwą Centrum Promocji Biznesu) realizuje nową wersję programu będącą rozwinięciem oryginalnego projektu z 1995 r. (autorstwa Michała Wieczorka) i promuje zrównoważony rozwój oraz rzetelność i odpowiedzialność w działaniu. Promocję programu podjęło również Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz inne organizacje i instytucje.

Program „Solidny Partner” i uczestniczące w nim firmy prezentowano na wielu międzynarodowych i krajowych konferencjach, panelach i spotkaniach. Wśród instytucji i organizacji współpracujących przy realizacji programu znalazły się m.in.: Narodowy Bank Polski, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Urząd Ochrony Konkurencji i  Konsumentów (którego Prezes przewodniczył w latach 2001-2003 Kapitule Programu), UNDP w Polsce, Bank Światowy, Związek Banków Polskich, Urząd Zamówień Publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Główny Urząd Ceł, Związek Rzemiosła Polskiego i in..

Przeprowadzono również wiele działań upowszechniających informacje o inicjatywie ONZ Global Compact oraz Europejskiej Kampanii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR), ogłoszonej przez Komisję Europejską. Zapoczątkowało je ogólnopolskie spotkanie Klubu Rzetelnego Biznesu „Solidny Partner” zorganizowane w World Trade Center w Poznaniu w  dniu 13.06.2001 r. (było to spotkanie inaugurujące w Wielkopolsce działania obu inicjatyw promujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu). W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele urzędów, instytucji, firm i  mediów współpracujących przy realizacji programu „Solidny Partner”, reprezentujący m.in. UNDP w Polsce, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Celny w Poznaniu, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Urząd Miasta Poznania, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

Jednym z wydarzeń inaugurujących funkcjonowanie obu inicjatyw promujących ideę społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR-u) w Polsce była także uroczystość w siedzibie NBP w Warszawie w dniu 17.12.2001 r., związana z objęciem patronatu honorowego nad programem „Solidny Partner” przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, połączona z wręczeniem certyfikatów laureatom programu.

Działania promujące rzetelność i odpowiedzialność w biznesie były kontynuowane w latach następnych (także w różnych formach e-marketingu, również z wykorzystaniem portalu biznesowego solidnypartner.eu i Czytelni Biznesowej). Zyskały one m.in. poparcie Stałego Przedstawiciela ONZ w Polsce – Marc’a Destanne de Bernis oraz Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – prof. Jerzego Buzka.