Celem programu „Solidny Partner” jest podejmowanie i wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz upowszechnianie zasad rzetelności i odpowiedzialności, jako istotnych wartości w procesie tworzenia i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmacnianie zaufania i pozytywnych relacji pomiędzy partnerami społecznymi, m.in. poprzez realizację projektów upowszechniających dobre przykłady rzetelnej i efektywnej współpracy.

Przykładem tego typu działań jest projekt „Solidny partner w środowisku lokalnym”, realizowany przy współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi (wieloletnim partnerem strategicznym programu), administracją samorządową i rządową, związkami samorządowymi (w szczególności Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Wielkopolski) oraz innymi partnerami. Projekt jest integralną częścią programu „Solidny Partner”, zainicjowanego w 1995 r. (był wówczas jedynym tego typu programem w Polsce, która przechodziła głębokie przemiany polityczne i społeczne). Program otrzymał w 2001 r. patronat honorowy Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce i Narodowego Banku Polskiego oraz włączył się w realizację inicjatywy ONZ, Global Compact, którą organizatorzy programu pomagali zainicjować w 2001 r. w Polsce i w której program „Solidny Partner” uczestniczy od początku.

W ramach projektu są nagradzane oraz upowszechniane dobre i godne naśladowania praktyki samorządów oraz organizacji i jednostek samorządowych, mające na celu zrównoważony rozwój miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, biznesem i nauką. Wyróżniane są również inne podmioty podejmujące i wspierające inicjatywy promujące takie działania.

Jednym z głównych celów programu jest także zapewnienie korzystnych możliwości rozwoju firmy dla rzetelnych przedsiębiorców działających zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu.

Raporty ONZ oraz wielu organizacji ekologicznych, oparte na wieloletnich obserwacjach i rzetelnych badaniach naukowych, sygnalizują postępującą degradację środowiska naturalnego (ocieplanie klimatu, zanieczyszczanie powietrza, niedobór wody, zaśmiecanie plastikiem i in.), spowodowaną działaniem ludzi i zagrażającą katastrofami ekologicznymi. Stąd też przeciwdziałanie tym zjawiskom jest obecnie jednym z głównych priorytetów w strategii działania Komisji Europejskiej, a także jednym z podstawowych kryteriów programu „Solidny Partner”.

Jak wskazuje wiele badań, brak zaufania stanowi istotną barierę dla bardziej efektywnych, niż dotąd, form współpracy, co jest szczególnie ważne dla właściwego wykorzystania środków unijnych i in. oraz ma zasadnicze znaczenie dla wzrostu roli innowacji (będących jednym z priorytetów długookresowej strategii rozwoju kraju) w zwiększaniu konkurencyjności polskiej gospodarki. 

 

20-lecie programu „Solidny Partner”

W dniu 27.10.2015 r., podczas uroczystości otwarcia Międzynarodowych Targów Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych POL-ECO-SYSTEM”, organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie (wieloletniego, strategicznego partnera programu „Solidny Partner”) pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska, zostały wręczone dyplomy programu nagradzające dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowiedzialności zarówno w praktyce firm (zaangażowanych w sprawy środowiska społecznego i dbających o środowisko naturalne), jak i wyróżniające się inicjatywy i dobre praktyki samorządów oraz organizacji o charakterze samorządowym, mające na celu zrównoważony rozwój miast i gmin, przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności obywatelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych relacji pomiędzy samorządami, biznesem i nauką. Wyróżnione zostały również inne podmioty podejmujące i wspierające inicjatywy promujące takie działania.

Uroczystość otwarcia była transmitowana w Internecie poprzez system platformy Web City, na której równolegle do „POL-ECO-SYSTEM” (27-30.10.2015) zostały zorganizowane również „Targi Dobrych Praktyk” (gdzie były prezentowane działania podejmowane przez firmy i samorządy w środowisku lokalnym) oraz konferencja p.n.: „Jak pozyskiwać fundusze na inteligentny i zrównoważony rozwój w perspektywie 2014-2020?”, upowszechniająca wiedzę o dostępności funduszy (w szczególności unijnych), sposobach ich pozyskiwania oraz praktycznych zasadach realizacji projektów.

Przedstawione wydarzenia były dostępne poprzez sieć Internet za pośrednictwem dowolnej przeglądarki, co zapewniło wszystkim zainteresowanym możliwość udziału w nich, a zwiedzającym targi na Web City i uczestnikom konferencji również możliwość interaktywnego kontaktu audio/wideo w czasie rzeczywistym z wystawcami obecnymi na „Targach Dobrych Praktyk”, a także aktywnego udziału w konferencji (więcej informacji).

MTP - Kongres Samorządów GMINA 2014 - nagrody Solidny Partner

W latach ubiegłych podobna uroczystość (związana z 15-leciem Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu) miała miejsce w czasie sesji plenarnej III Kongresu Samorządów GMINA 2014, który patronatem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski w ramach obchodów „25 lat Wolności”, zorganizowanego przez Międzynarodowe Targi Poznańskie i dziennik „Rzeczpospolita” w dniu 15.10.2014 r.. Prezes zarządu MTP i przedstawiciele Stowarzyszenia Rzetelnego Biznesu wręczyli wówczas nagrody specjalne i certyfikaty laureatom programu „Solidny Partner”, działającym zgodnie z zasadami rzetelności i społecznej odpowiedzialności biznesu (więcej informacji).